PRIVACYVERKLARING

Wil Lenssen, haptotherapeute en eigenaar van de praktijk voor haptotherapie Wil Lenssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring weergegeven.

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik, Wil Lenssen, uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Contactgegevens

Wil Lenssen haptotherapeute
KvK 17266719
www.willenssen.nl
info@willenssen.nl
Pastoor Hoekxsingel 82, 5246PN ‘s-Hertogenbosch
06-34624829

Ik verkrijg persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik, met uw toestemming, persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een verwijzing.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Gegevens over uw gezondheid in het kader van uw hulpvraag

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten:

Persoonsgegevens van cliënten worden door Wil Lenssen verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Om contact met u te kunnen leggen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u de gelegenheid te geven mij een vraag of opmerking te mailen via mijn website (middels contactformulier)
 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat de volgende gegevens:
  Uw voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum. Aantekeningen over uw hulpvraag en gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
 • Voor het verzenden van digitale facturen en afhandeling van uw betaling

Delen van persoonsgegevens met derden:

 De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. Dit is in beheer van Wil Lenssen en hier komt geen derde partij aan te pas. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
  . NAW-gegevens verzekerde
  . Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
  . Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
  . Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
  . Kosten van de behandeling

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Voor de bescherming van uw gegevens heb ik passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mijn website en emailaccount beschikken over een SSL (TLS)-certificaat: de gegevens die u met mij uitwisselt worden onleesbaar versleuteld verzonden.

Het cliëntendossier en de toegang tot mijn PC zijn beveiligd met afzonderlijke wachtwoorden.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Ik zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten.

Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van een behandelovereenkomst
Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is zolang de behandelovereenkomst in uitvoering is en 15 jaar daarna. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van een vraag middels contactlegging via de website zonder dat dit tot een behandelovereenkomst heeft geleid
Gedurende het contact over de vraag en 2 jaar daarna of tot uw eerdere verzoek om verwijdering van uw gegevens.

Uw rechten:

U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen of af te schermen.

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Wil Lenssen

info@willenssen.nl

06-34624829

Ik kan u vragen u te legitimeren voor ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan aan mij weten. Mocht u er met mij samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018